GB header

Voor 40 euro per jaar kan je lid worden van de Gezinsbond. Nieuwe leden kunnen vanaf 1 juli
lid worden voor 2015 (= 18 maand). Dankzij jouw steun kunnen wij de belangen van de
gezinnen nog beter en met nog meer kracht verdedigen. Jij mag op onze steun
rekenen en... wij rekenen op jou!
Als lid krijg je om de veertien dagen onze gezinskrant 'De Bond', met informatie over de
bondsactiviteiten in jouw buurt en je geniet van alle voordelen en diensten die
de Gezinsbond aanbiedt.
Je lidkaart blijft geldig vanaf de uitreiking tot het einde van het jaar dat op de kaart
vermeld staat.
Naar aanleiding van een geboorte bieden we je een gratis lidmaatschap aan en dit op
voorwaarde dat je nog nooit lid was (betalend of gratis) van de Gezinsbond. Het gratis
lidmaatschap is eenmalig en geldt als kennismaking met onze organisatie.
Om llii d tt ee worr deen,, kkaan jj ee tt eerr eecchtt op heett
aaffdeellii nggsssseeccrreettaarrii aaaatt::
VVoooorr SStt.. AAnnttoonnii uuss && HHaallll ee
HHééll èènnee BBeecckkeerrss
BBoott eerrbbll ooeemll aaaann 3388
TTeell:: 0033 338833 3355 4433 ooff GGSSM 00448866 8877 5544
7777
ee--maaiill:: hheennddrrii kk.. bboovveenn@tt eell eenneett.. bbee
((maaiilltt oo:: hheennddrrii kk.. bboovveenn @tt eell eenneett.. bbee ))
VVoooorr ZZooeerrsseell
RRii aa vvaann ddeenn BBuull cckk
ee--maaiill:: ggeezzii nnssbboonndd.. zzooeerrsseell @ssccaarrll eett.. bbee